• Welkom, u bevindt zich hier:
  • Home
Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden (artikel 1 t/m 17) van Zwets Industrievloeren B.V.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30.27.84.79.
Statutair gevestigd en kantoorhoudende te 4231 DJ Meerkerk aan de Energieweg 3T.   

Artikel 1 – Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1    ‘’Wij’’, ‘’aan ons’’ en ‘’onze’’: Zwets Industrievloeren B.V.
1.2    Dag: een kalenderdag.
1.3    Werkdag: een kalenderdag tenzij deze valt op een algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens de voor ons geldende landelijke collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.

Artikel 2 – Werkingssfeer:
2.1  Al onze aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten  geschieden slechts met      
inachtneming van de onderhavige voorwaarden. Wij zijn nimmer gebonden aan van onze voorwaarden    afwijkende voorwaarden.
2.2  Indien de opdrachtgever in de opdrachtbevestiging vermeldt dat op  de te sluiten of gesloten overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing zijn met uitsluiting van onze voorwaarden, worden wij slechts geacht daarmee in te stemmen door schriftelijke acceptatie daarvan.
Bij achterwege blijven van schriftelijke acceptatie en het ons toestaan met de overeengekomen werkzaamheden aan te vangen, wordt de opdrachtgevergeacht zich er aan te conformeren dat uitvoering van de overeenkomst geschiedt onder de werking van onze algemene voorwaarden.
2.3  Naast onderhavige voorwaarden hanteren wij de ‘’uitvoeringsvoorwaarden van Zwets Industrievloeren B.V. ‘’. Deze uitvoeringsvoorwaarden hebben vooral betrekking op de feitelijke uitvoering van het aan ons opgedragen werk op de bouwplaats. Voornoemde voorwaarden, waarvan een afschrift aan deze algemene voorwarden is gehecht, maken integraal onderdeel uit van onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Offerte c.q. aanbieding:
3.1 Onze offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de ten tijden van de offerte en/of   
opdrachtbevestiging
Geldende materiaalprijzen, salarissen, sociale lasten, scheepvaartvrachtbrieven en andere vervoerskosten,
Belastingen e.d.
3.2 De door ons aanvaarde opdrachten zijn gebaseerd op de van de opdrachtgever verkregen inlichtingen, waaronder de door hem aan ons verstrekte tekeningen, detailtekeningen en aanverwante bestekbepalingen.
3.3 In geval na offerte of opdrachtbevestiging tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zich wijzigingen blijken voor te doen met betrekking tot de oppervlakten of andere uitvoeringscondities, behouden wij ons, onverminderd het hierna sub. 9.2. bepaalde, het recht voor te dier zake onze prijzen te herzien en aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 – Overeenkomst van aanneming:
4.1 Wijzigingen in de overeenkomst door de opdrachtgever dienen schriftelijk aan ons te worden bevestigd,  respectievelijk schriftelijk door ons te zijn aanvaard.
4.2 Alle aan ons rechtstreekse of middels onze vertegenwoordigers opgegeven orders of met laatstgenoemden gesloten overeenkomsten binden ons eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds.

Artikel 5 – Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wij zullen bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, met de opdrachtgever overleggen en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in ach nemen. Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door opdracht, al dan niet op ons advies, ingeschakelde derden.

Artikel 6 – Wijziging van de opdracht/ Meerwerk:
6.1 In geval van meerwerk of aanvullende opdrachten, al dan niet in het werk, van de zijde van opdrachtgever, geschiedt facturering in beginsel tegen de eenheidsprijzen die voor het aangenomen werk hebben gegolden, dan wel, indien wij hiervoor kiezen, in regie.
6.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door meerwerk als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van werkzaamheden, en de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden beïnvloed. Wij kunnen in dat geval niet worden gehouden aan het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden.

Artikel 7 – Onze rechten en plichten:
7.1 Als door opdrachtgever aan al deze voorwaarden en aan onze uitvoeringsvoorwaarden voldaan is hebben wij vloeren af te werken in overeenstemming is met de voor monolietvloeren opgestelde normen.
Uitvoering en kwaliteitsbeoordeling geschieden dan ook volgens de ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden geldende normen, tenzij schriftelijk ander is overeengekomen. Op dit moment is de NEN norm 2743 van toepassing. Mochten deze worden vervangen door andere of uitgebreidere normen, dan zullen wij ons daar eveneens aan houden, tenzij tevoren schriftelijk anders overeengekomen.
7.2 De werkzaamheden worden verricht zowel binnen al buiten de normale werktijden van de opdrachtgever.
7.3 De opdrachtgever aanvaardt dat, als naar ons oordeel de geoffreerde werkzaamheden c.q. ons opgedragen werkzaamheden gelet op de door ons ter beschikking gestelde ondergrond, dan wel voor enige andere oorzaakbuiten onze invloedsfeer, niet tot een goed resultaat kunnen leiden, wij het recht hebben de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de voor het bereiken van een goede prestatie noodzakelijke voorzieningen zijn getroffen dan wel de overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder dat wij gehouden zijn tot vergoeding van schade of tot nakoming.
7.4 De opdrachtgever aanvaardt tot ingevolge de in lid 7.3 omschreven omstandigheden, wij nimmer in een verzuimsituatie zullen zijn of geraken, ook niet na ingebrekestelling en dat hij in zodanig(e) geval(len)
Gehouden is tot betaling van de door ons gefactureerde c.q. te factureren werkzaamheden en leveringen. De opdrachtgever aanvaardt tevens dat hij onder de in lid 7.3 genoemde omstandigheden nimmer enige boete ter zake van te late oplevering aan ons kan belasten c.q. kan verrekenen met door ons gefactureerde bedragen.


Artikel 8 – Prijzen en prijsverhoging:
8.1 De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijden van de offerte geldende prijsbepalende factoren, zoals ondermeer genoemd in artikel 8.2.
8.2 Indien na het aanvaarden van de opdracht de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmateriaal en grondstoffen zoals elektriciteit, de prijzen van onderdelen welke wij van derden betrekken, lonen en salarissen, sociale lasten, overheidslasten, omzetbelasting, vrachten- en assurantiepremies , een verhoging ondergaan, waaronder begrepen valutaveranderingen, of indien door wijziging van een of meer der genoemde factoren  onze opgeslagen veranderen, zijn wij gerechtigd de bij de aanvaarding der opdracht overeengekomen prijs evenredig te verhogen.
8.3 Indien wordt overeengekomen de prijsverhoging te verrekenen naar de maatstaven van een risicoregeling, dient bij het aanvaarden c.q. verstrekken van de opdracht te worden overeengekomen welke risicoregeling van toepassing zal zijn en welk percentage het loonkostenbestanddeel uitmaakt. Indien het percentage van het loonkostenbestanddeel niet tevoren is overgekomen geldt een gemiddelde van 70%.
8.4 elke van ons uitgaande termijnfactuur zal op basis van het in het voorgaande lid bepaalde worden aangepast.
8.5 de in dit artikel genoemde prijsverhoging zullen deel uitmaken van de bedongen prijs; de verhogingen dienen door de opdrachtgever onder dezelfde voorwaarden te worden voldaan als de aanvankelijk overeengekomen prijs. Bij de vaststelling der tussentijdse betalingsverplichtingen wordt rekening gehouden in de in dit artikel genoemde prijsverhogingen.
8.6 in het geval ons geen opdracht wordt verleend zijn wij gerechtigd begrotings- c.q. offertekosten, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, etc. in rekening te brengen.

Artikel 9 – Facturering en betaling:
9.1 Wij kunnen het werk steeds uitfactureren  voor dat gedeelte van de vloer, dat gereed is. Bij het verzenden van termijnfacturen geschiedt  facturering steeds zoveel mogelijk in verhouding tot de waarden van de uitgevoerde werken.
9.2 Onafhankelijk van de vraag of opdrachtgever wel of niet voor aangifte aan ons van een bon van de uitvoerder zorg draagt mogen wij te alleen tijden uitgevoerd werk uitfactureren.
9.3 Betaling van onze facturen dient geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij ander overeengekomen, en wel zonder enige inhouding, korting en/of compensatie uit welke hoofde of oorzaak dan ook.
9.4 een door ons verzonden factuur wordt geacht te zijn goedgekeurd indien het ons aangetekend met bericht van ontvangst toe te zenden schriftelijk bericht van met redenen omklede bezwaren tegen de factuur ons niet heeft bereikt binnen acht werkdagen na de factuurdatum.
9.5 Voor de oplevering van werk zijn wij te allen tijde gerechtigd termijnfacturen te zenden naar verhouding van de waarde van de uitgevoerde werken.
9.6 Zolang de opdrachtgever tegenover ons zijn betalingsverplichtingen niet is nagekomen, hebben wij het recht nog te verrichten leveringen of uit te voeren werkzaamheden, ook met betrekking tot andere opdrachten van opdrachtgever dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft, op te schorten totdat de betaling is geschied, zulks onverminderd ons recht in dat geval ontbinding van de overeenkomst te vorderen met vergoeding van alle schade, kosten en interesten.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
9.7 In geval van een opschorting als genoemd in artikel 9.6 zijn wij gerechtigd alle materialen, stukken etc.,
Al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder ons te houden het moment betaling heeft plaatsgevonden.
9.8
Wij zijn te allen tijde bevoegd, derhalve ook na het tot stand komen van de opdracht, zekerheid van betaling of vooruitbetaling te vorderen.
9.9 Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn. Hij verbeurt als dan een vertragingsrente van anderhalf (1,5) procent voor elke maand (een gedeelte van een maand voor een volle maand te rekenen) over het niet tijdig betaalde bedrag. Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle kosten van inning van de niet-tijdig betaalde bedragen, zowel gerechtelijke al buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig betaalde bedrag, zulks onverminderd ons recht aan te tonen dat ter zake  van die kosten en hoger bedrag voor onze rekening is gekomen en dat bedrag aan de opdrachtgever om te berekenen.
9.10 Indien onze advocaat langs gerechtelijke weg, daaronder begrepen een procedure voor arbiter(s), tot incasso dient te komen, is de opdrachtgever tevens aan ons verschuldigd het salaris van onze advocaat voor zover dat niet wordt gedekt door het totaal van toe te kennen buitengerechtelijke incassokosten en het aan ons toe te wijzen bedrag aan proceskosten.
9.11 De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn in de volgende gevallen:
a) In het geval van dreigend faillissement, surseance van betaling of andere teken van dreigende insolventie van opdrachtgever.
b) Indien opdrachtgever onder curatele of onder bewind staat, dan wel een aanvraag tot zijn onder curatelenstelling of onder bewindstelling aanhangig is gemaakt.
c) In geval van executoriaal beslag op roerende en/of ontroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de opdrachtgever.
d) Bij overlijden van de opdrachtgever of indien van zijn firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is en het bedrijf feitelijk wordt beëindigd , in liquidatie treedt, wordt ontbonden of een andere vennoot c.q. bestuurder verkrijgt, dan wel een vennoot of bestuurder uit- resp. aftreedt.

Artikel 10 – Uitvoeringsduur, uitstel van voltooiing van het werk.
10.1 Indien in de overeenkomst een termijn van voltooiing van het werk is uitgedrukt worden als onwerkbare dagen beschouwd de dagen waarop door omstandigheden buiten onze invloed gedurende vijf uren respectievelijk tenminste twee uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan gewerkt
10.2 Als de voltooiing van een werk zou moeten geschieden op een dag die volgens de voor ons geldende CAO geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van voltooiing.
10.3 Iedere aanvulling of wijzing van de overeenkomst doet van  rechtswege de reeds eerder vastgestelde uitvoeringstermijn vervallen.
10.4 Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door bestekwijzigingen dan wel door wijzigingen in de uitvoering van het werk de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, worden wij geacht automatisch een evenredige termijnverlenging  te krijgen, zonder dat wij gehouden zijn termijnverlenging te vragen.
10.5 Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn door ons, dient opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons op de in artikel 9.4 aangegeven wijze een redelijke termijn te stellen om onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst alsnog na te komen. Na het verstrijken van de redelijke termijn zonder dat wij onze verplichtingen zijn nagekomen, is opdrachtgever gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden op de in artikel 9.4 aangegeven wijze.

Artikel 11 – Overmacht
11.1 Indien direct of indirect stagnatie ontstaat in ons bedrijf en/of in de uitvoering van onze werkzaamheden in verband met oorlog, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, onlusten, blokkade, overheidsvoorschriften, verkeersbelemmeringen, gebrek aan transportmiddelen, algemene of partiële werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand, brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie, ziekte van personeel, vandalisme, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging t.p.v. het uit te voeren werk en met de gezondheid van daar aanwezige personen bedreigende gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod, weigering van invoervergunningen door de overheid, neerslag-, vorst- en/of ijsbelemmeringen of door enige oorzaak buiten onze schuld, of benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of onderdelen welke wij van derden betrekken, ons niet resp. niet tijdig kunnen bereiken, en/of onze werknemers het bouwobject niet kunnen bereiken of aldaar verblijven, hebben wij het recht de levering der materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten zolang deze stagnatie of verhindering langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst, mits dit schriftelijk op de in artikel 9.4 aangegeven wijze binnen 14 dagen geschiedt, te ontbinden voor zover het betreft het nog niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte. Het wel geleverde deel moet worden betaald. Bij zodanige ontbinding, onverschillig door welke partij, zijn wij niet gehouden enige vergoeding ter zake te verlenen.

Artikel 12 – Garantie
12.1 Eventuele onvolkomenheden in de door ons aangebrachte vloer die zichtbaar zijn dienen door opdrachtgever bij ons schriftelijk te zijn gemeld binnen 48 uur na datum van voltooiing van het werk, welke samenvalt met de dag waarop wij de vloer gereed hebben. Overige eventuele gebreken die zich openbaren binnen de voor het concrete project overeengekomen garantieperiode dienen door opdrachtgever eveneens binnen 48 uur na openbaring bij ons schriftelijk te zijn gemeld. Een en ander op straffe van verval van het recht op (verdere) garantie onzerzijds.
12.2 Elke aanspraak van de opdrachtgever op herstel van ons toe te rekenen gebreken, vervalt indien de opdrachtgever niet volledig aan zijn betalingsverplichting tegenover ons voldoet of heeft voldaan, ook al vloeit de betalingsverplichting voor uit een andere overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever.
Onder het voldoen aan de betalingsverplichting van opdrachtgever jegens ons wordt verstaan het betalen van de hoofdsom, eventuele vertragingsrente en eventuele incassokosten.
12.3 Voor zover er enig gebrek in onze prestatie zou zijn, dient de opdrachtgever binnen veertien werkdagen na voltooiing van het werk aan te tonen dat dit is ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door ons ontworpen constructie, gebrekkige uitvoering, afwerking of, ingeval van gebruik van materiaal, dat wij hadden kunnen weten dat dit ondeugdelijk was. In zodanig geval wordt door ons kosteloos gerepareerd, herleverd of hersteld (naar onze keuze). Onze garantie omvat geen verplichting tot vergoeding van schade welke door herlevering of herstel anderszins voor de opdrachtgever mocht ontstaan. Gevolgschade is steeds uitgesloten van vergoeding. Het staat de opdrachtgever niet vrij zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming derden toestemming te verlenen voor herlevering of herstel anderszins. Doet de opdrachtgever dit toch, dan zijn de kosten daarvan nimmer op ons te verhalen en vervallen voor opdrachtgever alle rechten op garantie onzerzijds.
12.4 Indien de opdrachtgever ons grondstoffen of goederen ter bewerking beschikbaar stelt, geldt de garantie uitsluitend de deugdelijkheid van de daaraan door ons verrichte werkzaamheden.
12.5 Wij hebben het recht in plaats van gebreken te herstellen, een schadevergoeding naar billijkheid te betalen.
12.6 Indien wij gebreken (moeten) herstellen dient opdrachtgever voor zijn rekening en risico de oorspronkelijke verleende faciliteiten, kranen of transportmiddelen en opslagmogelijkheden en ook de oorspronkelijk bestaande toegankelijkheid en/of bereikbaarheid en veiligheid aan ons en ons personeel ter beschikking te stellen, respectievelijk te waarborgen.
12.7 Elke aanspraak van de opdrachtgever op herstel van ons toe te rekenen gebreken, vervalt indien de opdrachtgever niet volledig aan zijn betalingsverplichting tegenover ons voldoet of heeft voldaan.
12.8 De door ons te verlenen garantie sterkt nimmer verder dan die welke wij genieten van onze (toe) leverancier(s).

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.1 Indien door of vanwege de opdrachtgever de uitvoering van onze werkzaamheden wordt onderbroken of de uitvoering van onze werkzaamheden niet kan aanvangen, zal de daardoor ontstane schade door de opdrachtgever aan ons wordt vergoed.
13.2 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan ons te wijten schade wordt veroorzaakt aan eigendommen van derden, aanvaarden wij die aansprakelijkheid slechts voor zover de verzekring tot uitkering komt en ten belopen van het alsdan maximaal uit te keren bedrag.
13.3 Voor zover in enig geval zou worden geoordeeld dat wij toerekenbaar zijn tekort geschoten, zijn wij nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs- en stagnatieschade van welke aard en door welke oorzaak dan ook en evenmin tot vergoeding van gevolgschade.
13.4 Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot maximaal de hoogte van de aanneemsom, exclusief BTW resp. tot maximaal dat deel van de aanneemsom dat betrekking heeft op het betreffende werkonderdeel, met inachtname van het afschrijvingspercentage naar de mate van de gemiddelde levensduur van het aangebrachte werk.
13.5 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- en/of gevolgschade en/of schade aan eigendommen van opdrachtgever en/of schade aan eigendommen van opdrachtgever en/of derden, onverminderd het in art. 13 lid 3, en 4 bepaalde. Voorts zijn uitgesloten van aansprakelijkheid gebreken ontstaan door niet uitvoering door opdrachtgever van onze uitvoeringsvoorwaarden in het algemeen of door:
A. Normaal te achten veroudering of slijtage;
B. Gebreken door een ander gebruik dan partijen bij de opdracht voor ogen stond, waaronder overbelasting;
C. Mechanische beschadigingen;
D. Gewijzigde omstandigheden in de omgeving;
E. Onoordeelkundige of nalatige behandeling;
F. Gebreken in de constructie van het gebouw c.q. werking in de constructie;
G. Een onstabiele ondergrond;
H. Dampspanningen;
H. Grondwaterspiegelverhoging of- verlaging.
13.6 Evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard ingeval van door opdrachtgever en/of derden aangebrachte veranderingen of toevoegingen in, dan wel aan ons werk, van welke aard dan ook.
13.7 Aansprakelijkheid van onze kant vervalt evenzeer indien de gebreken zo duidelijk zijn, dat het in strijd met de redelijkheid en billijkheid zomede onze gerechtvaardigde belangen zou zijn, als de gebreken niet ogenblikkelijk zijn of worden gemeld en ons gelegenheid wordt geboden tot herstel over te gaan.

13.8 Wij zijn niet aansprakelijk voor het door ons uitgevoerd werk in geval van een ondeugdelijke ondergrond of van een ondeugdelijke werkwijze van de zijde van de opdrachtgever, dan wel indien het werk moest geschieden onder ondeugdelijke omstandigheden. Opdrachtgever aanvaardt dat hij in dit geval, na constatering van eventuele gebreken, ook geen nakoming van ons zal kunnen vorderen.
13.9 In alle gevallen waarin wij aansprakelijkheid hebben uitgesloten of beperkt, geldt dat welke verplichting van ons om na te komen tevens is uitgesloten. Nakoming kan alsdan nimmer worden gevraagd c.q. gevorderd.
13.10 Wij zijn niet aansprakelijk voor de hoedanigheid van de door ons aangebrachte materialen, waaraan op verzoek van de opdrachtgever andere materialen zijn toegevoegd dan de bij ons gebruikelijke, alsmede voor de wijze waarop de door ons te verwerken materialen na aankomst op het werk zijn opgeslagen, terwijl we evenmin aansprakelijk zijn voor het ontwerp van en/of de door of zijdens opdrachtgever voorgeschreven wijze van uitvoering, zelfs niet ingeval wij daarover advies mochten hebben gegeven.
13.11 Opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken van derden op grond van omstandigheden, waarvoor wij niet uit hoofde van deze voorwaarden aansprakelijk zijn of die verder gaan dan waartoe onze aansprakelijkheid bij deze voorwaarden is beperkt.
13.12 Wij zij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of tijdig kunnen leveren van de overeengekomen goederen of diensten, dan wel van gebreken in de geleverde goederen of diensten, indien het niet, niet tijdig of gebrekkig presteren een gevolg is van omstandigheden die niet aan onze schuld te wijten zijn, noch op grond van de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor ons risico komen. In ieder geval kan aan ons niet worden toegerekend het niet, niet tijdig of gebrekkig leveren van de overeengekomen goederen of diensten als gevolg van overmacht, waaronder stroomstoring.
13.13 Indien opdrachtgever opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden geeft ondanks daaraan verbonden risico’s, waaronder minder gunstige weersomstandigheden, dan neemt opdrachtgever reeds door het geven van deze opdracht de verantwoordelijkheid voor het eventueel minder gunstige resultaat geheel op zich. Openluchtwerkzaamheden of werkzaamheden die onderhevig zijn geweest aan weersinvloeden voeren wij (dan ook) altijd volledig voor risico van de opdrachtgever uit. Opdrachtgever doet jegens ons, met het geven van zijn opdracht tot het toch uitvoeren van deze werkzaamheden, afstand van zijn eventuele recht om schadevergoeding en/of nakoming te eisen.
13.14 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid onzerzijds gelden niet indien de schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld.

Artikel 14 – Opneming en goedkeuring
14.1 Opening van het werk na gereedkomen daarvan vindt niet plaats, tenzij anders overeengekomen.
14.2 Een eventuele opneming geschiedt zo spoedig mogelijk en in de regel binnen vier werkdagen na het gereedkomen van het werk. De opdrachtgever dient ons tijdig, zo mogelijk twee werkdagen van tevoren, schriftelijk mede te delen op welke datum en tijdstip de opneming plaats vindt.
14.3 Nadat het werk is opgenomen wordt ons door te opdrachtgever onmiddellijk na het gereedkomen van het werk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd en in het laatste geval met opgaaf van de redenen.

14.4 Wordt niet onmiddellijk na opneming een schriftelijke mededeling door de opdrachtgever op de in artikel 9.4 aangegeven wijze aan ons gezonden dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.
14.5 Kleine gebreken die voor een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring zijn. Gebreken die ingebruikneming niet in de weg staan, kunnen niet leiden tot opschorting van enige betalingsverplichting van de opdrachtgever.

Artikel 15 – Oplevering en reclames
15.1 Het werk wordt al opgeleverd beschouwd indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd;
15.2 Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:
A. De opdrachtgever dit aan ons mededeelt;
B. Wij de opdrachtgever schriftelijk hebben bericht het werk voltooit te achten in de vorm van een verzonden factuur. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na dagtekening van ons desbetreffend bericht schriftelijk de bezwaren tegen de voltooiing van het werk kenbaar maakt, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd en opgeleverd.
C. De opdrachtgever de vloer in gebruik genomen heeft, met dien verstande, dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij de splitsing door opdrachtgever oneigenlijk wordt aangebracht, in welk geval gedeeltelijke ingebruikneming eveneens geldt als aanvaarding van het werk.
15.3 Indien de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt ons het beding “op keur van de directie” of onder een andere benaming de keuring aan derden heeft gedelegeerd, dienen eventuele reclames op de in het vorige lid omschreven wijze en binnen de gestelde tijdstippen te onzer kennis te worden gebracht.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud
16.1 Alle door ons op het werk aangeleverde goederen en materialen blijven ons eigendom, zolang de openstaande facturen of een gedeelte daarvan terzake van de door ons aan de opdrachtgever geleverde goederen alsmede de op de opdracht door ons gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de verschuldigde rente onbetaald zijn gebleven.
16.2 De opdrachtgever machtigt ons onherroepelijk en reed nu voor alsdan alle door ons geleverde en op het werk nog aanwezige goederen terug te halen, waartoe hij ons of een door ons gemachtigde persoon in dat geval vrije toegang tot de goederen zal verlenen.
16.3 De opdrachtgever verplicht zicht om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig beslag op onze goederen en/of materialen, die hij onder zich heeft of van het melden van betalingsonmacht aan de Fiscus en/of de bedrijfsvereniging of van een situatie die daartoe verplicht.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillenregeling
17.1 Tenzij anders bepaald, is Nederlands recht toepassing op al onze overeenkomsten.
17.2 Alle overige geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, omtrent of naar aanleiding van de overeenkomsten die uit de opdracht zijn voortvloeit, en waarvan de waarde van het onderwerp van het geschil de voor de rechtbank sector kanton geldende competentiegrens overschrijdt, zijn onderworpen aan de arbitrage overeenkomstig de statuten en reglementen, zoals deze luiden op het moment waarop het geschil ter beslechting wordt aangemeld. Dit beding is een arbitraal beding als bedoeld in artikel 2010 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van partijen zich ter verkrijging van een onverwijlde voorziening bij voorrang tot de Voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank te wenden.