• Welkom, u bevindt zich hier:
  • Home
Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden (artikel 1 t/m 13) van Zwets Industrievloeren B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30.27.84.79.
Statutair gevestigd en kantoorhoudende te 4231 DJ Meerkerk aan de Energieweg 3T.

Artikel 1. Algemeen
1.1    Deze uitvoeringsvoorwaarden hebben vooral betrekking op de feitelijke uitvoering van het opgedragen werk op de bouwplaats.
1.2    Naast, maar los van, deze uitvoeringsvoorwaarden zijn de algemene betalings- en leveringsvoorwaarden waar deze uitvoeringsvoorwaarden als bijlage deel van uitmaken, van toepassing.
1.3    Op de uitvoering van het werk (oppervlak en samenstelling monolithisch afgewerkte betonvloeren) en kwaliteitsbeoordeling is de NEN 2743 van toepassing, die gratis op eerste aanvraag verkrijgbaar is.

Artikel 2. Ondergrond
1   
2   
2.1     De opdrachtgever is verantwoordelijk voor en dient zorg te dragen voor een stabiele ondergrond op het  juiste niveau, die geschikt is voor het, conform offerte en/of opdrachtbevestiging, op veilige wijze kunnen uitvoeren van de aan ons opgedragen werkzaamheden, opdat het eindresultaat gewaarborgd wordt en blijft gedurende de eventuele garantietermijn.
2.2    Indien opdrachtgever ons de in lid 1 van dit artikel bedoelde stabiele ondergrond op het juiste niveau niet aanlevert is schade aan het werk en ook gevolgschade nimmer voor onze verantwoordelijkheid. Ons werk geschiedt dan geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 3. Peilmaat
3.1.    De opdrachtgever is verantwoordelijk voor en dient zorg te dragen voor het vooraf duidelijk aangeven van de peilmaat en het achteraf controleerbaar zijn daarvan, op een zodanige wijze dat uit die peilmaat in combinatie met de ondergrond de feitelijke dikte van de door ons vervaardigde vloer op gemakkelijke en eenduidige wijze ter herleiden is. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat zij vooraf samen met ons de aangegeven peilmaten controleert en werk daar in de ruimste zin aan mee.
3.2.    Opdrachtgever aanvaardt, ingeval peil- en/of hoogtematen ontbreken, de door ons uitgevoerde vloer in de feitelijke dikte en aanvaardt eveneens het door ons feitelijke aangehouden peil.

Artikel 4. Afschot
4.1.    Als een vloer onder afschot, waaronder in dit verband wordt verstaan een verloop van de vloer van 1,5 centimeter per strekkende meter, moet worden gestort, dient opdrachtgever dit tijdig tevoren schriftelijk bij het aanvragen van een offerte aan ons kenbaar te maken. Draagt opdrachtgever daar niet (tijdig) zorg voor, dan gaan wij uit van een vlak gestorte vloer, waarbij opdrachtgever inziet en erkent dat daarop water blijft staan indient water vrije toegang heeft tot de door ons aan te brengen vloer, bijvoorbeeld door ligging in de buitenlucht.
4.2.    Ingeval opdrachtgever op de in lig 1 van dit artikel aangegeven wijze tijdig aan ons kenbaar gemaakt heeft dat de vloer onder afschot moet worden gestort draagt opdrachtgever vooraf zorg voor achteraf gemakkelijk en eenduidig controleerbare separatie peilmaten die het vereiste afschot aangeven. Opdrachtgever draagt daar ook de volledige verantwoordelijkheid voor.
Artikel 5. Bekisting/stelwerken
5.1.    De opdrachtgever is verantwoordelijk voor en draagt op zijn kosten zorg voor het vooraf aangeven van achteraf gemakkelijk en eenduidig controleerbare bekistingen en stelwerken, zoals hoeklijnen, putten, goten (dilatatie) profielen die deugdelijk bevestigd dienen te zijn en op de juiste hoogte aangebracht dienen te worden.

Artikel 6. Bereikbaarheid van de bouwplaats
6.1. De bouwplaats dient voor de door ons uit te voeren werkzaamheden deugdelijk en gemakkelijk zowel horizontaal als verticaal bereikbaar te zijn en veilig te zijn voor mens, materiaal en materieel. Desgeraden dient opdrachtgever terzake extra voorzieningen op zijn kosten te treffen, om deze situatie te bereiken en te blijven garanderen gedurende de gehele duur van de werkzaamheden.
6.2 De opdrachtgever stelt aan ons gratis hefwerktuigen ter beschikking voor een eventuele verticaal transport, zowel overdag als ook ’s nachts.

Artikel 7. Weersinvloeden
7.1 Opdrachtgever draagt er op zijn kosten zorg voor dat wij onze werkzaamheden kunnen uitvoeren in een gesloten ruimte, waarbij het af te werken vloeroppervlak geheel gevrijwaard zal zijn en blijven van weersinvloeden.
In dit verband wordt tenminste verstaan dat opdrachtgever er zorgt voor draagt dat het dak boven de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd dicht is en dat de hemelwaterafvoeren aangesloten zijn.
7.2 De gevolgen van een eventuele daklekkage, inslaande regen of vorst, kunnen nimmer op ons verhaald worden, ook niet in de vorm van een eis tot nakoming. Wij sluiten dus iedere aansprakelijkheid in de ruimste zin van het woord uit voor werkzaamheden c.q. vloeren die in de open lucht worden aangebracht en/of die anderszins onderhevig zijn of geweest zijn aan weersinvloeden.

Artikel 8. Vergunningen
8.1 De opdrachtgever draag volledige verantwoordelijkheid voor door het uitvoeren van onze werkzaamheden veroorzaakte geluidsoverlast en dient te allen tijde zorg te dragen voor vooraf verkregen vereiste (nacht) vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart ons voor acties van derden terzake.
8.2 Mocht om welke reden dan ook de bouw stilgelegd worden, dan is het per definitie dan uitblijven van het resultaat voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 9. Minimaal vereiste (overige) voorzieningen
9.1 De opdrachtgever draag op zijn kosten zorg voor voldoende stromend water met slang(en), verlichting en veilige stroomaansluitingen voor ons materieel, een en ander binnen een cirkel van maximaal vijftig meter van de plaats van de uit te voeren werkzaamheden. Voorts draagt opdrachtgever op zijn kosten zorg voor een goede schaftruimte met verlichting en verwarming en voor een schone toiletruimte.
9.2 De opdrachtgever draagt op zijn kosten zorg voor een schoonmaakplaats waarop wij de betonpomp en het overig materieel deugdelijk schoon kunnen maken en eventuele restbeton, restspecie en schoonmaakwater c.a. zonder nadelige gevolgen voor het milieu kunnen deponeren.
9.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor en draagt zorg voor het adequaat kunnen voldoen door ons en door de door ons ingeschakelde derden aan de vigerende Arbowetgeving.
9.4 Er dient voldoende circulatie ter plaatste te zijn voor het afvoeren van uitlaatgassen van de (vlinder) machines, waarvoor opdrachtgever op zijn kosten tijdig zorg draagt.
9.5 Opdrachtgever zorgt er tevens voor dat wij overtollig water van de vloer kunnen verwijderen, voordat met het vlinderen begonnen kan worden.
9.6 Alle benodigde materialen dienen door opdrachtgever op zijn kosten tijdig geleverd te zijn.
9.7 In geval de vloer door ons moet worden uitgevoerd hechtend op een reeds bestaande ondervloer, dient opdrachtgever deze ondervloer vooraf op zijn kosten te hebben gereinigd, eventueel te hebben opgeruwd en tevens nat te hebben gehouden en zolang als nodig is te blijven houden.

Artikel 10. Overige verplichtingen van opdrachtgever
10.1 Opdrachtgever erkent er door ons op gewezen te zijn dat de vloer eerst na verloop van acht dagen na het gereedkomen daarvan betreden of belast mag worden. Volledige belasting mag pas plaatsvinden na onze toestemming. Opdrachtgever is dan ook volledig verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van een te vroege ingebruikneming en/of zware belasting van de vloer.
10.2 Ingeval wij een vloer ruw moeten storten erkent opdrachtgever dat het verwijderen van de eventuele cementhuis die uit de oppervlakte kan ontstaan voor zijn rekening en risico geschiedt.

Artikel 11. Monolietproces
11.1 Zoals gesteld in de toepasselijke NEN 2743 is scheurvorming in monolietvloeren altijd mogelijk. Dit geldt ook voor de eventuele aan het oppervlak zichtbaar voorkomende staalvezels, glansverschillen en kleurennuances. Indien onvolkomenheden als hier genoemd optreden wordt de oorzaak daarvan vermoed te liggen in het feit dat het om monolietvloeren gaat.

Artikel 12. Overige diensten
12.1 Metingen of andere proefnemingen die van te voren zijn overeengekomen zullen in aanwezigheid van één van onze medewerkers moeten worden gedaan, terwijl opdrachtgever ons recht erkent om, ingeval wij dit nodig, nuttig of gewenst achten, een tegenproef en/of metingen door een door ons te kiezen en te betalen onafhankelijk adviseur te doen plaatsvinden. Hierbij worden de uiteindelijke kosten daarvan door die partij gedragen die daarbij (voor het grootste deel) in het ongelijk wordt gesteld.
12.2 Alle oppervlakken van bijvoorbeeld goten, riooldeksels, putten, kolommen e.d. van minder dan één vierkante meter, mogen door opdrachtgever niet worden afgetrokken van het te facturen vierkante meter oppervlak.

Artikel 13. Geschillen
Feitelijke geschillen over de uitleg van de uitvoeringsvoorwaarden worden vanwege de vereiste snelheid op de bouwplaats bindend beslist door de hoogst aanwezige in rang van ons bedrijf, indien minnelijk overleg vooraf niet direct tot overeenstemming en een oplossing leidt.